Zarządzenie 12/2018 Wojta Gminy Łubniany 


Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawoweim. ks. Jana Bosko w Luboszycach

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat Dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach

z dnia 24 lutego 2016 r.

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2016/2017

 

Podstawa prawna:

Art.20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)

Dokumenty:

 • Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
 • Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach informuje, że nabór do klasy I w roku szkolnym 2016/17 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 1 marca – 14 marca 2016 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

Klasa I – 25 miejsc

 1. W roku szkolnym 2016/17 do szkoły przyjmowane są:
 • Dzieci urodzone w roku 2009
 • Dzieci w wieku 6 lat na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia Poradni PP,
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 29 lutego.
 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 1. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 1. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły tj.
 

Kryteria ze statutu szkoły

punkty

1.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole

30

2.

Dziecko uczęszczało do przedszkola – kontynuacja nauki

35

3.

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica

25

4.

Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły

20

5.

Dziecko zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy

40

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów.

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 25 marca poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada nadal wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Do wniosku załącza się:
 • Oświadczenie o miejscu pracy rodzica
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt.11 składa się w oryginale, lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

……………………………….                             …………………………

   (miejscowość, data)                                               (podpis dyrektora)


Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Bosko w Luboszycach

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat Dyrektora

Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach

z dnia 24 lutego 2014 r.

o liczbie wolnych miejsc w szkole w roku szkolnym 2015/2016

 

Podstawa prawna:

Art.20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)

Dokumenty:

 • Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.
 • Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych.

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach informuje, że nabór do klasy I w roku szkolnym 2015/16 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 1 marca – 31 marca 2015 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

Klasa I A – 25 miejsc, klasa I B - 25 miejsc

 1. W roku szkolnym 2015/16 do szkoły przyjmowane są:
 • Dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
 • Dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia Poradni PP,
 • Dzieci urodzone w roku 2008.
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu), które można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego.
 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 1. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 1. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole i gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły tj.
 

Kryteria ze statutu szkoły

punkty

1.

Dziecko posiada rodzeństwo w szkole

30

2.

Dziecko uczęszczało do przedszkola – kontynuacja nauki

35

3.

Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica

25

4.

Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły

20

5.

Dziecko zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy

40

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba zdobytych punktów.

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 14 kwietnia poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada nadal wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Do wniosku załącza się:
 • Oświadczenie o miejscu pracy rodzica
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt.11 składa się w oryginale, lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

dyrektor PSP LUBOSZYCE

HELENA PLOTNIK


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 7/2015

z dnia 24 lutego 2015 r.

Regulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko

w Luboszycach

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. 1.Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 1. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 1. 3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
  z 2013 r., poz.135)
 1. 1.Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach.
 1. 2.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)
 1. 3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).
 1. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
 1. 5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. 1.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego.
  W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. 2.Zapisy Regulaminu Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach”, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 3. 3.Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w szkole.
 4. 4.Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie
 5. 5.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na stronie ,
 6. 6.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. 7.Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. 8.Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Bosko w Luboszycach jako szkołę pierwszego wyboru.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. szkole – należy rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Bosko w Luboszycach;
 2. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach;
 3. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
 5. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 6. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niżej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 7. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach

Rozdział II

Zasady rekrutacji

§ 3.

1. Do szkoły w roku szkolnym 2015/16 przyjmowani są:

 1. [SP] dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.;
 2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia Poradni PP;
 3. dzieci urodzone w roku 2008.
 4. 2.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego – dotyczy dzieci spoza obwodu.5.W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.
  1. 3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. 4.Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

§ 4.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 4. postępowanie odwoławcze;
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5.

1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły [SP
i G].

2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.

3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 14 kwietnia 2015 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych

i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 6.

 1. 1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. 2.Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub strony WWW.pspluboszyce.opole.pl
 3. 3.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. 4.Do wniosku załącza się:     wpisać własne
 1. ..........................................
 2. ..........................................
 3. .........................................

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 .... i pkt ..... składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 .....i pkt .... składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. .................................. opisać dowody potwierdzające kryteria gminne .................................

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

9. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrz/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

§ 7.

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9.

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu

...............................................                                                                                                    

 

Pliki do pobrania:

  1.ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY. 

 2.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA OBWODU.