Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych

Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową przez całą dobę, na całym świecie.

Numer polisy 998 A 922350

Suma ubezpieczenia 20 000 zł – Składka roczna 50 zł

icona pdf Tabela świadczeń z informacją jak zgłosić świadczenie