Zajęcia koła matematycznego odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo, adresowane są do uczniów klasy ósmej i siódmej, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z matematyki.

Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności. Zajęcia mają na celu rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności, przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych i stosowania nabytych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin życia.
Uczniowie w czasie zajęć uczą się korzystać z różnych źródeł informacji, doskonalą techniki argumentowania i matematyzowania rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematyki, uczą się wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.
Program koła przewiduje, że w czasie zajęć uczniowie będą poszerzali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki. Realizowane będzie to poprzez poznawanie nowych (wykraczających poza podstawę programową) treści oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji.
Bardzo ważnym celem koła jest przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych: Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, Kangurku Matematycznych i innych. Uczestnicząc w różnych formach sprawdzania swojej wiedzy uczniowie uczą się właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy, odpowiedzialności za jej wynik oraz odporności na stres i ewentualne niepowodzenia.