Datę 14 marca wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day.
Dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.
Po raz pierwszy dzień liczby Pi obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco.
W dniu 25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbyły się w 2020 roku.

Liczba π (Pi) to stosunek długości obwodu koła do jego średnicy. Jej rozwinięcie dziesiętne nigdy nie będzie miało końca. Tak więc nawet 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706… to dopiero jej początek. Choćbyśmy wyliczali kolejne cyfry po przecinku przez całe życie, nie dotrzemy do ostatniej cyfry tej stałej.

π (Pi) zwana jest także ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył jej wartość do 35. miejsca po przecinku.

W naszej szkole obchodziliśmy święto liczby Pi na lekcjach matematyki w klasach 4 – 8.

W każdej klasie wyświetlona została prezentacja, przedstawiająca krótką historię liczby Pi, sposób wyznaczania i znaczenie tej liczby dla nauki.

Uczniowie klas czwartych i ósmej wyznaczali doświadczalnie liczbę Pi. Mierzyli obwody przedmiotów w kształcie koła i otrzymaną liczbę dzielili przez średnicę.

W klasie ósmej ponadto poznali wzory na obwód i pole koła i rozwiązywali zadania z zastosowaniem tych zależności.

Uczniowie klas piątych i szóstej rozwiązywali krzyżówki i quizy związane z liczbą Pi.

Klasa siódma tworzyła parkietaż z elementów w kształcie litery Π. Do wykonania grafiki  wykorzystane zostały materiały udostępnione przez Inspire Math.

Na lekcji informatyki również świętowaliśmy Dzień Liczby Pi, uczniowie klasy ósmej tworzyli prezentacje w programie PREZI.